Rok 1993
Postawy nieprzychylne wobec dziecka poczętego, w: W obronie życia poczętego, red. P. Kosmol, Wyd. św. Krzyża, Opole 1993, seria: Sympozja 4, s. 55-71
Argumentacja współczesnego Kościoła na rzecz człowieczeństwa nienarodzonych, "Studia Teologica Varsaviensia" 31(1993) nr 2, s. 225-244
Rok 1994
Współczesne przemiany rodzimej etyki medycznej, "Studia Teologica Varsaviensia" 32(1994) nr 2, s. 223-235.
Zur medizinisch-ethischen Diskussion in Polen, "Zeitschrift für medizinische Ethik", 40(1994) H. 4, s. 361-366
Rok 1995
W Kim pokładamy nadzieję? Prezentacja ostatniej części Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: Depozyt wiary. Opolska promocja Katechizmu Kościoła Katolickiego, red. P. Morciniec, Wyd. św. Krzyża, Opole 1995, seria: Sympozja 11, s. 75-90
(rec.), S. Olejnik, Etyka lekarska, wyd. Unia, Katowice 1994, s. 152, "Przegląd Piśmiennictwa Teo­logicznego" 1(1995) nr 1-2, s. 12-13
(omówienie), "Imago Hominis". Nowe czasopismo antropologiczno-etyczne, [1994, Bd. 1, ss. 304], "Collectanea Theologica" 1995, nr 3 - biuletyn teologicznomoralny (93), s. 169-175
Rok 1996
Utylizacja płodów ludzkich w transplantologii. Zarys zagadnienia, w: Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi, red. P. Morciniec, Opole 1996, s. 381-391 PDF-Format
(sprawozd.) Kalendarium życia Księdza Profesora Alojzego Marcola, w: tamże, s. 9-10
(sprawozd.) Bibliografia naukowa Księdza Profesora Alojzego Marcola, w: tamże, s. 19-25
(sprawozd.) Prace naukowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Alojzego Marcola oraz prace recenzowane, w: tamże, s. 39-46
Kompetencje Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w kwestiach moralnych. Analiza współczesnego nauczania Kościoła, w: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65. rocznicę urodzin, J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Lublin 1996, s. 211-221 PDF-Format
Komunikowanie prawdy chorym terminalnie, „Studia Teologiczno-Historyczne Ślaska Opolskiego„ 16(1996) s. 119-135
Rok 1997
(rec.) H.P. Dunn, Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, BIBLOS, Tarnów 1997, ss. 243; „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 3(1997), nr 1(5), s. 4-7
(omów.) Jean Delumeau, Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi, Gdańsk 1997, przekł. M. Ochab, ss. 115; "Przeglad Pismiennictwa Teologicznego" 3(1997), nr 1(5), s. 66-67
Zakres normy stojącej na straży życia ludzkiego, w: Czas - ewolucja - duch. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin, red. K. Wolsza, Opole 1997, s. 345-357
Neurotransplantacje tkanki embrionalnej - Systematyzacja problemów etycznych, „Roczniki Teologiczne” 1999, t. 46, z. 3 Teologia Moralna, s. 125–141 PDF-Format
Rok 1998
Status ludzkiego embrionu we współczesnych europejskich regulacjach, "Studia Teologica Varsaviensia" 36(1998) nr 2, s. 135-144 PDF-Format
Transplantacje domózgowe a tożsamość osobowa. Prezentacja stanowisk i konsekwencje etyczne, w: Ratio et revelatio: Z refleksji filozoficzno-teologicznych. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi z okazji 65. rocznicy urodzin, J. Cichoń (red.), Opole 1998, s. 299-322 PDF-Format
(rec.) Guckes Barbara, Das Argument der schiefen Ebene. Schwangerschaftsabbruch, die Tötung Neugeborener und Sterbehilfe in der medizinethischen Diskussion, Stuttgart - Jena - Lübeck - Ulm 1997, ss. XI +248’ "Collectanea Theologica" 68(1998), nr 4, s. 157-162 (Biuletyn teologiczno-moralny)
Rok 1999
Moralno-prawny status embrionu ludzkiego, w: Człowiek i Kościół w dziejach. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin, Kopiec J., Widok N. (red.), Opole 1999, s. 497-514 PDF-Format
Rok 2000
Podstawy etycznej refleksji nad tożsamością osobową: perspektywa analitycznej filozofii umysłu, „Roczniki Teologiczne” 2000, z. 3, s. 139-158 PDF-Format
Odrodzenie antropologii integralnej w medycynie, w: Ut mysterium paschale vivendo exprimatur (OBT 38), red. T. Dola, R. Pierskała, Opole 2000, s. 443-455 PDF-Format
Problem godziwości korzystania z wyników nieetycznych eksperymentów, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 20(2000), s. 245-255 PDF-Format
Rok 2001
Pytanie o początek życia człowieka – dylematy bioetyki przełomu wieków, w: U progu trzeciego tysiąclecia. Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2001 roku, red. M. Worbs, Opole 2001, s. 77-91 PDF-Format
Organy zwierzęce dla ludzi. Nowe wyzwanie etyczne, „Poznańskie Studia Teologiczne” 10(2001), s. 173-185
Współczesna biomedycyna jako twórca problemów etycznych? Refleksja na bazie ksenotransplantologii, w: Społeczeństwo pluralistyczne – wyzwanie dla Kościoła i teologii (CollT 3), red. S. Knobloch, P. Tarliński, Opole 2001, s. 77-88
Rok 2002
Euthanasie statt Sterbebegleitung? Das Thema Euthanasie bei Peter Singer, w: Utilitarismus in der Bioethik. Seine Voraussetzungen und Folgen am Beispiel der Anschauungen von Peter Singer, Hrsg. W. Bołoz, G. Höver, Münster 2002, s. 187-198 PDF-Format
Ocalić (obraz) człowieka. Istota dyskusji o komórkach macierzystych, „Sympozjum. Periodyk naukowy” 2002, nr 1(9) Ocalić cywilizację – ocalić ludzkie życie, s. 119-129 PDF-Format
Eutanazja zamiast opieki paliatywnej?, w: Utylitaryzm w bioetyce. Jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera, red. W. Bołoz, G. Höver, Warszawa 2002, s. 223-236 PDF-Format
Ochrona życia w prawodawstwie Unii Europejskiej, w: Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2002, s. 93-106 PDF-Format
Rok 2003
Legalny kanibalizm? Transplantacja organów pojedynczych a problem ustalenia kryterium śmierci, w: Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, red. M. Machinek, Olsztyn 2003, s. 195-206 PDF-Format
Gentherapie oder Neurotransplantationen mit embryonalem Gewebe, w: Ethisch relevante Techniken der Biologen. Etycznie znaczące techniki biologów, red. A. Laun, A. Marcol, Opole 2003, s. 91-98 PDF-Format
Terapia genowa czy neurotransplantacje tkanki embrionalnej, w: Ethisch relevante Techniken der Biologen. Etycznie znaczące techniki biologów, red. A. Laun, A. Marcol, Opole 2003, s. 99-106 PDF-Format
Ewolucja i treść medycznych kodeksów deontologicznych, „Forum Teologiczne” (Olsztyn) IV(2003), s. 85-94 PDF-Format
(rec.) N. Aumonier, B. Beignier, Ph. Letellier, Eutanazja, przekł. E. Burska, IWPax, Warszawa 2003, ss. 128; "Przeglad Pismiennictwa Teologicznego" 9(2003), nr 1, s. 3-5
Podstawowe zasady etyczne działalności politycznej, w: Budowa lokalnego społe­czeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej, red. E. Nycz, Opole 2003, s. 131-138 PDF-Format
Homo reproductus.Antropologia „z probówki” contra godność człowieka, w: Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności, red. P. Morciniec, Opole 2003, s. 111-124 PDF-Format
Wprowadzenie, w: Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności, red. P. Morciniec, Opole 2003, s. 5-9
(streszcz.) Czy transplantacje to współczesny kanibalizm? „Wiadomości Uczelniane” (Politechnika Opolska) 2003, nr 5 (120), s. 20-21 PDF-Format
Etyczne granice transplantacji, „Rocznik Teologii Katolickiej” (Białystok) II(2003) s. 75-88 PDF-Format
Evangelium familiae. Przesłanie IV Światowego Spotkania Rodzin - także dla jednoczącej się Europy, w: K. Wolsza (red.), Osoba - małżeństwo - rodzina u progu XX wieku, Opole 2003, s. 137-143 PDF-Format
(rec.) Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, red. J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, Poznań 2003, ss. 119; „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 9(2003) nr 2, s. 174-176.
(rec.) Quante M., Vieth A. (Hrsg.), Xenotransplantation. Ethische und rechtliche Probleme, Men­tis Verlag, Paderborn 2001, ss. 222, "Studia Teologica Varsaviensia" 41(2003) nr 2, s. 204-209.
Rok 2004
Jakość czy wartość? Dylematy medycyny jutra, w: Potrzeba wartości, red. M. Worbs, Opole 2004, s. 45-62 PDF-Format
Czy rzeczywiście „demoralizacja polityki”? Refleksja na marginesie nowych wypowiedzi Kościoła, w: Żyć godnie w zmieniającym się świecie. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Jana Pryszmonta, red. Z. Sareło, Ząbki 2004, s. 368-378 PDF-Format
Eksperymenty medyczne, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel [i in.], Opole, 2004, s. 71-73 PDF-Format
Prawo do informacji na przykładzie diagnostyki predyktywnej, w: red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, Opole 2004, s. 265-277 PDF-Format
Antropologiczne podstawy afirmacji życia ludzkiego, w: red. J. Dzierżanowski, Wychowanie do szacunku dla ludzkiego życia, Opole 2004, s. 63-71 PDF-Format
Rok 2005
Etyczna ocena działań genetycznych, w: red. P. Kieniewicz MIC, J. Nagórny, Geny – wolność zapisana? Przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2005, s. 49-72 PDF-Format
Wprowadzenie, w: Wyjazdy zarobkowe – szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna, Opole 2005, s. 5-8
Czy medycyna może być wyrocznią? Medycyna predyktywna a etyka, w: red. K. Wolsza, Współczesne dylematy etyczne. Wykłady otwarte w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, Opole 2005, s. 93-105 PDF-Format
Status zwierząt w kontekście możliwości ksenotransplantacji, „Forum Teologiczne” (Olsztyn) VI(2005), s. 75-93
Genetyka, w: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom, 2005, s. 211-214
Eksperymenty medyczne, w: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom, 2005, s. 177-178
Opcja fundamentalna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom, 2005, s. 376-378
Transplantacja organów, w: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom, 2005, s. 550-552
Między darem a towarem. „Materialne zachęty” w transplantologii, w: red. P. Morciniec, Haurietis de fontibus. Społeczno-etyczne kwestie wczoraj i dziś, Opole 2005, s. 323-338
Macierzyństwo zastępcze, w: Encyklopedia Bioetyki, red. A. Muszala, Radom 2005, s. 267-271
Medycyna predyktywna, w: Encyklopedia Bioetyki, red. A. Muszala, Radom 2005, s. 295-299
Przeszczepy narządów, w: Encyklopedia Bioetyki, red. A. Muszala, Radom 2005, s. 375-379
Samobójstwo, w: Encyklopedia Bioetyki, red. A. Muszala, Radom 2005, s. 399-404
(tłum.) Ustawa o kontroli życia na żądanie i pomocy w samobójstwie, w: Eutanazja: prawo do życia – prawo do wolności, red. B. Chyrowicz SSpS, Lublin 2005, s. 179-188
Wobec nienaruszalnego misterium osoby. Humanizm w ujęciu Jana Pawła II, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 25(2005), s. 263-275 PDF-Format
Rodzina (w Polsce) z perspektywy teologiczno-moralnej, w: Parafia i rodzina w obliczu procesów integracyjnych i transformacyjnych w Europie. Kirchengemeinde und Familie angesichts der Integrations- und Transformationsprozesse in Europa, red. P. Tarliński, S. Knobloch, Opole 2005, 183-199 PDF-Format
Rok 2006
Bioetyka jako nowy obszar badawczy teologii moralnej, w: Polska teologia moralna. Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 173-182
Zamiast zakończenia. Są łzy, które mogą zabić, w: Dobry zawód. Z lekarzami rozmawiają K. Bochenek i D. Kortko, Kraków 2006 („Znak”), s. 314-321
Humanizm Jana Pawła II jako inspiracja kulturowo-wychowawcza, w: „Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, red. W. Jakubowski, Kraków 2006, s. 15-33
Sens cierpienia czy jakość życia? Jana Pawła II nauczanie o fundamentalnych wartościach, w: W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, red. A. Bartoszek, Katowice 2006, s. 181-195 PDF-Format
Zamachy samobójcze, zwłaszcza wśród młodzieży, „Biuletyn It venia verso…” (Opole) 2006, nr 5, s. 22-28 PDF-Format
Towarzyszenie po stracie dziecka – potrzeba i trudności (Rozmowa), w: I. Barton-Smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się na pięcie, Łomianki 2006, s. 200-212
Profilaktyczne wskazania etyki seksualnej dla małżeństw, w: Profilaktyczny wymiar duszpasterskiej troski Kościoła, red. P. Landwójtowicz, Opole 2006, s. 7-17
Granice ingerencji w ciało człowieka na przykładzie transplantologii, w: Bioetyka personalistyczna, red. T. Biesaga, Kraków 2006, 317-338
Rok 2007
„Reconciled Diversity”. Theory and Practice of Dialogue in Silesia ( Poland), w: Dialogue and Virtue. Ways to Overcome Clashes of Our Civilisation, ed. P. Hermann, J. Juhant, B. Žalec, LIT Verlag , Berlin 2007, s. 165-177 + 339-340
Publikowanie w służbie prawdy. Przyczynek do etyki badań naukowych, w: Ad Christianorum Unitatem Fovendam, red. S. Rabiej, Opole 2007, s. 295-303
Wprowadzenie, w: Miłość – Płciowość – Płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, red. P. Morciniec, Opole 2007, s. 5-8
Płciowość w teorii gender – krytyka i bilans skutków, w: Miłość – Płciowość – Płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, red. P. Morciniec, Opole 2007, s. 117-130
Pietyzm wobec ludzkich zwłok. Tradycje kulturowe – przesłanki teologiczne i moralne, w : Crux Christi – spes nostra, red. K. Dola, N. Widok, Opole 2007, s. 425-436
Prewencja zdrowia – cnota niechciana, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2007, t. VIII, s. 109-123
Rok 2008
Überwindung der Gegensätze in Oberschlesien – die Kirche in gesellschaftlichem Dialog, w: Umbrüche gestalten. Sozialethische Herausforderungen im neuen Europa, H. Renöckl, P. Morciniec, A. Rammer (Hrsg.), Wien – Würzburg 2008, s. 146-167.
Posłannictwo nauczycieli, w: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny Twórca i nauczyciel teologii moralnej, red. A. Derdziuk, Lublin 2008, s. 529-538.
Saperzy też idą do nieba (Rozmowa), w: Na szczycie stromej góry. Opowieści o transplantacjach, D. Kortko, J. Watoła, Kraków 2008 („Znak”), s. 161-172.
Moralny dylemat korzystania z wyników nieetycznych eksperymentów, „Medycyna Praktyczna” 2008, nr 10(212), s. 139-143.
Rodzina wobec idei gender, „Teologia i Moralność” 2008, t. 4, s. 151-166.
Minimalizm etyczny, w: EK, t. 12, 2008, kol. 1164-1165.
Minimum etyczne, w: EK 2008, t. 12, 2008, kol. 1166-1168.
Księża a seksualność – podłoże antyklerykalizmu?, w: Antyklerykalizm a współczesna katecheza, red. R. Chałupniak, Opole 2008, s. 93-107.
Rok 2009
Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy – dowolność działań czy normowanie?, „Diametros” 2009, nr 19 (marzec), s. 78-92.
Nekrodiamenty czy plastynaty? Bioetyka przyszłości wobec martwego ciała, w: red. J. Brusiło, w: Historia i przyszłość bioetyki. Tom dedykowany ks. prof. Krzysztofowi Szczygłowi z okazji 80-lecia urodzin, red. J. Brusiło, Kraków 2009, s. 241-257.
Kapłańska służba życiu, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej” 2009, nr 3, s. 97-122
W poszukiwaniu bioetycznej równowagi. Uwagi na marginesie Instrukcji „Dignitas personae”, w: Świętość ludzkiego życia. Wokół Instrukcji „Dignitas personae”, red. T. Reroń, Wrocław 2009, s. 15-34.
Ważniejsze publikacje Księdza Doktora Piotra Kosmola, w: P. Kosmol, Między prawem a moralnością. Wybór tekstów, red. P . Morciniec , J . Podzielny , Opole 2009 , s. 9-11.
Kalendarium życia Księdza Doktora Piotra Kosmola, w: P. Kosmol, Między prawem a moralnością. Wybór tekstów, red. P . Morciniec , J . Podzielny , Opole 2009 , s. 7-8.
Budzenie sumienia a in vitro, „Pastores” 2009, nr 45, s. 149-155.
Rodzina – dobro upragnione czy zagrożone?, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2009, t. IX, s. 139-153.
Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy – dowolność działań czy normowanie?, w: Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W. Galewicz, Kraków 2009, 105-120 (przedruk art. z czasopisma internetowego „Diametros”).
Nienawiść. 3. Aspekt moralny, w: EK, t. 13, 2009, kol. 60-61
Rok 2010
Ostatnia posługa wobec martwego ciała (Seria: Wykłady), Wyd. PWT we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 29.
Der Einfluss der Säkularisierung auf die gegenwärtige Begräbniskultur, w: Procesy sekularyzacyjne w Niemczech i w Polsce. Säkularisierungsprozesse in Deutschland und Polen, red. J. Werbick, M. Worbs, Opole 2010, s. 123-135.
Wpływ sekularyzacji na współczesną kulturę funeralną, w: Procesy sekularyzacyjne w Niemczech i w Polsce. Säkularisierungsprozesse in Deutschland und Polen, red. J. Werbick, M. Worbs, Opole 2010, s. 137-148.
Zwłoki ludzkie w medycynie – pietyzm czy służba życiu i zdrowiu, „Teologia i Moralność” 2010, t. 7, s. 169-182.
Porażki wychowania seksualnego – wybrane zjawiska i scenariusze naprawcze, w: Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, red. K. Glombik, Opole 2010, s. 175-189.
link-arrowMedycyna ludzkich pragnień z perspektywy bioetycznej, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2010, t. 30, s. 411-426. PDF-Format
Bioetyka w Biblii? Próba aplikacji dokumentu „ Biblia a moralność” do kwestii szczegółowych, w: Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej ‘Biblia a moralność”, red. B. Mielec, Wyd. Naukowe UPJPII, Kraków 2010, s. 37-56.
Rok 2011
Między służbą a władzą. Manipulacje życiem ludzkim pod lupą bioetyki, w: Odpowiedzialność za życie i stworzony świat, red. A. Żurek, Biblos, Tarnów 2011, s. 79-100.
Priorytety polityki ludnościowej i zdrowotnej przez pryzmat Caritas in veritate, w: Kościół a polityka, red. M. Works, RW WTUO, Opole 2011, s. 33-46.
Rodzina warunkuje zdrowie. Rzecz o pewnej znaczącej zależności, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2011, t. X, s. 129-142.
Małżeństwo i rodzina w zderzeniu z gender, Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, red. A. Bartoszek („Studia Teologiczne i Humanistyczne” 2011, nr 2/1), Księgarnia św. Jacka, Piekary 2011, s. 71-88.
Martwe ciało w medycynie. Bioetyka wobec ingerencji emocjonalnie obciążonych, w: Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny, red. Z. Wanat, Toruń 2011, s. 139-156.
32. Komercjalizacja ciała – komercjalizacja organów. Perspektywa bioetyczna, w: Transplantacje. Spór o dar, red. B. Chyrowicz, TN KUL, Lublin 2011, s. 45-68.
Rok 2012
Medycyna alternatywna – alternatywa dla medycyny, okultyzm czy wiara zdesperowanych? Ujęcie wartościujące, w: Wiara czy pseudowiara?, red. M. Works, RW WTUO, Opole 2012, s. 107-130.
Praktyka „pojednanej różnorodności” – rola dialogu w przezwyciężaniu antagonizmów na Śląsku, w: Człowiek dialogu, red. Z. Glaeser, RW WTUO, Opole 2012, s. 99-118.
Rok 2013
Kościół katolicki o przeszczepach, „Pastores” 2013, nr 1, s. 137-145 [przedruk: „Fronda.pl” 8.10.2013].
Godność człowieka przed narodzeniem? Perspektywa bioetyczna, w: Człowiek – od kiedy?, red. R. Słowiński, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2013, s. 65-84.
Pogrzeb nienarodzonego - między bólem straty a zobowiązaniem, w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, red. J. Dziedzic, P. Guzdek, Kraków 2013, s. 99-115.
Kościół katolicki w dyskusji o śmierci mózgowej, „Pastores” 2013, nr 4, s. 60-68.
Rok 2014
Spannungsfeld: Offenheit (der Eheleute) fürs Leben, w: Az egyház a család Szolgálatában, red. L. Vértesi, Pecs 2014, s. 102-110, ISBN 978-963-89536-5-0 [tekst węgierski: Feszültségforrás: a házaspárok nyitottsága az életre, s. 94-101].
Rok 2015
Starzeć się z godnością: od doświadczenia straty do owocowania, "Polonia Sacra" 19 (2015) nr 1 (38) [Seniorzy - szansa społeczna], s. 49-69 .
Starzeć się z godnością: od doświadczenia straty do owocowania, w: Starość – problem czy szansa. Refleksja pastoralnoteologiczna, red. J. Dziedzic, Kraków 2015, s. 117-151.
Papież Franciszek i ludzie z marginesu społeczeństwa, w: Človek na periférii spoločnosti, red. Občianske Združenie „Maják nádeje”, Košice 2015, s. 57-80.
Klauzula sumienia - istota problemu i wybrane praktyczne aplikacje, w: Sumienie – ujęcie interdyscyplinarne, red. B. Gulla, M. Cholewa, Kraków 2015, s. 39-62.
Rok 2016
Problem prawdy w komunikacji z pacjentem o złym rokowaniu. Punkt widzenia bioetyka i teologa, w: Wiara a zdrowie (II), red. L. Sochacka, M. Worbs, Opole 2016, RW WTUO, s. 161-174.
Sytuacja graniczna [transseksualizm]. Wywiad (R. Bielecki), „W Drodze” 2006, nr 6, s. 48-61.
Konstrukcja ze źródeł teologicznych modelu towarzyszenia w przepracowaniu straty osobowej. Próba uniwersalizacji, w: Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny, red. P. Landwójtowicz, RW WTUO, Opole 2016, s. 303-317.
Podsumowanie naszej książki, w: Młody Człowiek, Okno w nasz świat, Franciszkańskie Wyd. św. Antoniego, Wrocław 2016, s. 118-128.
Morciniec P., Balicka-Błagitka B., Edutainment – nowy wymiar praktyki miłosierdzia, w: Človek na periférii spoločnosti. Milosrdenstvo v praxi, red. Občianske Združenie MAJAK NADEJE, Košice 2016, s. 8-24.

 


© Copyright Piotr Morciniec
Copyright 2011 artykuły. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.