prace magisterskie (od 2000):

 1. Sonia Banasiak, Czystość młodych jako właściwe przygotowanie do czystości małżeńskiej, 2000
 2. Gabriela Midek, Feminizm i Kościół katolicki, 2000
 3. Dorota Kuchnia, Granice autonomii człowieka w konfrontacji ze śmiercią, 2000
 4. Krzysztof Faber, Przyjaźń jako pogłębienie międzyludzkich relacji, 2001
 5. Krzysztof Pustelak, Postawy wybranych grup społecznych wobec osób chorych na AIDS, 2001
 6. Marek Banasz, Śmierć mózgowa jako współczesne kryterium śmierci człowieka. Analiza teologiczno-moralna, 2001
 7. Sławomir Hałakuc, Teologia pracy po Laborem exercens w polskiej literaturze teologicznej, 2001
 8. Józef Zura, Zadania duszpasterskie wobec osób żyjących w związkach niesakramentalnych, 2001
 9. Krzysztof Wójtowicz, Moralne zagadnienie wojny dawniej i dziś, 2001
 10. Adrian Jańczyk, Geneza rozwoju praktyki rozgrzeszenia ogólnego, 2001
 11. Piotr Wojtala, Wartość życia ludzkiego z perspektywy encykliki Evangelium vitae, 2001
 12. Waldemar Musioł, Diagnostyka prenatalna jako wyraz odpowiedzialności za życie nienarodzonych, 2001
 13. Zbigniew Cieśla, Kluczowe problemy etyczne w opiece paliatywnej, 2001
 14. Jacek Chromniak, Spowiedź kapłanów w świetle posoborowego nauczania Kościoła, 2001
 15. Szymon Suda, Planowanie rodziny jako wyzwanie moralne, 2001
 16. Krzysztof Cieślak, Wizja świętowania niedzieli w świetle listu apostolskiego Dies Domini, 2001
 17. Aleksandra Zimoń, Ewolucja problematyki kary śmierci w aktualnym nauczaniu Kościoła, 2001
 18. Lucjan Lenort, Koncepcja odpowiedzialności w świetle twórczości Romana Ingardena, 2001
 19. Gizela Musioł, Etyczna ocena technik psychologicznych stosowanych w reklamie, 2001
 20. Stanisław Szeląg, Postać Maryi w duchowej drodze św. Edyty Stein, 2001
 21. Iwona Czarnecka, Biblijne postacie ludzi starych jako wzorce moralne na podstawie „Listu Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku”, 2001
 22. Paweł Pawleta, Postawy wobec starości w świetle „Listu Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku”, 2001
 23. Anna Osiadacz, Struktura i funkcje przeżycia sprawczości w ujęciu Karola Wojtyły, 2001
 24. Robert Urbańczyk, Zasada dobra wspólnego jako zadanie dla rządzących w świetle katolickiej nauki społecznej, 2002
 25. Tadeusz Młot, Argumentacja z godności człowieka na rzecz wybranych wartości na przykładzie „Pacem in terris”, „Laborem exercens”, „Evangelium vitae”, 2002
 26. Krzysztof Grzegorczyk, Charakter relacyjny miłosierdzia w świetle encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”, 2002
 27. Wiesław Mróz, Wstrzemięźliwość seksualna duchownych w czasach Nowego Testamentu, 2002
 28. Grzegorz Kubin, Rola czystości w rozwoju emocjonalnym człowieka, 2002
 29. Jacek Rauchut, Ambiwalencja inżynierii genetycznej jako moralne wyzwanie współczesności, 2002
 30. Dariusz Wachowski, Rola mediów audiowizualnych w kształtowaniu postaw w rodzinie, 2002
 31. Witold Knop, Świadoma zgoda pacjenta jako warunek ingerencji medycznych w świetle etyki chrześcijańskiej, 2002
 32. Agnieszka Glasder, Etyczne aspekty stosowania pigułki hormonalnej RU 486, 2002
 33. Małgorzata Stawinoga, Moralne aspekty klonowania człowieka, 2002
 34. Aleksandra Jarzębińska, Etyczne aspekty odczytania genomu człowieka, 2002
 35. Monika Maruszczyk, Współczesne implikacje cnoty męstwa, 2002
 36. Teresa Bienias, Uporczywa terapia a prawo pacjenta do godnej śmierci, 2003
 37. Mirosław Potocki, Holenderska ustawa eutanazyjna w ocenie etyki katolickiej, 2003
 38. Artur Dzikowski, Kategoryczne odrzucenie eutanazji w świetle współczesnych wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, 2003
 39. Anna Chyra, Abstynencja w myśli i działalności ks. Franciszka Blachnickiego, 2003
 40. Katarzyna Kutnik, Integracja społeczna jako przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 2003
 41. Magdalena Koniczek, Etyczna ocena terapii osób o skłonnościach homoseksualnych, 2003
 42. Paweł Bembenek, Koncepcja wolności w myśli Józefa Tischnera, 2004
 43. Wojciech Modelski, Przeciwdziałanie podstawowym zagrożeniom sportu. Studium teologiczno-moralne, 2004
 44. Marcin Szewczuk, Aktualność cnót życia codziennego, 2004
 45. Krzysztof Żogała, Modyfikacje oceny moralnej samobójstw we współczesnym nauczaniu Kościoła, 2004
 46. Mirosław Marcinek, Współczesny terroryzm wyzwaniem dla cywilizacji miłości, 2004
 47. Grzegorz Kulik, Zasady etyczne światowego ładu gospodarczego w świetle współczesnego nauczania Magisterium Kościoła, 2004
 48. Teresa Bednarz, Wymagania etyczne stawiane opiece paliatywnej, 2004
 49. Aleksander Hasiak, Wybrane koncepcje godnego umierania na przestrzeni wieków, 2004
 50. Jolanta Małejki, Wpływ wychowania przedszkolnego na samoakceptację u dziecka, 2004
 51. Kamila Gustowska, Wychowanie dziecka w rodzinie do odpowiedzialności. Młodszy wiek szkolny, 2004
 52. Tomasz Jagiełło, Wyjście z kryzysu pracy według Józefa Tischnera, 2004
 53. Piotr Piechaczek, Etyka zawodowa psychologa. Studium na podstawie kodeksu deontologicznego, 2004
 54. Joanna Jarzynka, Afirmacja godności dziecka w rodzinie, 2004
 55. Małgorzata Kurczyńska, Kształtowanie postawy miłosierdzia u pracowników „Caritas” w Polsce, 2004
 56. Elżbieta Pawłowska, Normy moralne dla polityki w świetle nowych dokumentów Kościoła, 2004
 57. Czesław Cebulla, Aktualne problemy etyki podatkowej w Polsce, 2004
 58. Małgorzata Pajestka, Potrzeba ochrony środowiska naturalnego Podbeskidzia na łamach „Kroniki Beskidzkiej” (1989-2001) w odniesieniu do nauczania Kościoła o ekologii, 2004
 59. Katarzyna Widlińska, Komercjalizacja jako forma wynaturzenia transplantologii. Studium teologicznomoralne, 2004
 60. Beata Jeleń AM, teologiczno-duchowe przesłanie Listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”, 2005
 61. Magdalena Nowak, Postawy wobec bezdzietności w ocenie etyki katolickiej, 2005
 62. Aneta Zakrzewska, Aspekty moralne gier hazardowych, 2005
 63. Ewa Lorenc, Główne problemy moralne w Orędziach Jana Pawła II na Światowy Dzień Chorego, 2005
 64. Ewa Kwaśniak, Istotne wskazania moralne Orędzi Wielkopostnych Jana Pawła II, 2005
 65. Franciszek Paszek, Etyczna ocena polskich wymogów prawnych dotyczących eksplantacji organów post mortem, 2005
 66. Klemens Ramolla, Formacja dojrzałych chrześcijan w kazaniach bł. o. Alojzego Ligudy, 2006
 67. Anna Zamojska, Instytucja macierzyństwa zastępczego w ocenie zasad personalizmu, 2006
 68. Marek Mazur, Konsumpcjonizm zagrożeniem dla wychowania seksualnego młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II, 2007
 69. Katarzyna Procek, Etyczna ocena zagrożeń występujących w piłce nożnej, 2007
 70. Karolina Włodarczyk, Etyczne aspekty zgody pacjenta na eksperyment medyczny, 2007
 71. Sylwia Gurska, Ocena polityki rodzinnej w Polsce w latach 1995-2005 w odniesieniu do wybranych artykułów Karty Praw Rodziny, 2007
 72. Ewa Wieczorek, Ocena etyczna sposobów zapobiegania prostytucji, 2007
 73. Edyta Gogol, Ocena etyczna obrazu zdrady małżeńskiej w wybranych czasopismach polskich, 2007
 74. Marek Delewicz, Społeczno-etyczne aspekty zapobiegania samobójstwom, 2007
 75. Elżbieta Chlastała, Złożoność prawo-etycznej oceny ingerencji zmiany płci, 2007
 76. Katarzyna Góźdź, Wspieranie dzieci z rodzin rozwiedzionych jako zadanie moralne, 2007
 77. Adriana Chojna, Milicja Obywatelska (1944-1989) formą nadużycia etosu zawodu policjanta, 2008
 78. Justyna Kornek, Nowa wizja kontemplacji karmelitańskiej w ujęciu Karola de Foucauld, 2008
 79. Marta Czuczwara, Alternatywne formy życia rodzinnego w ocenie etyki katolickiej, 2008
 80. Joanna Gruszczyńska, Wymiar moralny antykoncepcji interwencyjnej, 2008
 81. Agnieszka Berdechowska, Czynniki warunkujące anoreksję i bulimię w ocenie etycznej, 2008
 82. Maria Sarnes, Duchowa asystencja przy umierającym, 2008
 83. Marlena Łukaszyńska, Etyczna ocena ustawy o eutanazji w Belgii, 2008
 84. Magdalena Jarocka-Bystrzycka, Moralne dylematy małżeństwa z problemem HIV/AIDS, 2009
 85. Barbara Nowosielska, Status moralny zwierząt wg Petera Singera w ocenie etyki katolickiej, 2009
 86. Agnieszka Delakowicz, Między apoteozą a demonizacją. Społeczno-moralne aspekty zjawiska singli, 2010
 87. Marta Geroska, Ocena moralna proponowanych rozwiązań dotyczących przeżywania seksualności przez osoby niepełnosprawne, 2010
 88. Edyta Sowa, Wartościowanie motywacji podejmowania aktywności seksualnej przez młodzież ponadgimnazjalną, 2010
 89. Piotr Koch, Alternatywne formy pochówku w konfrontacji z pietyzmem, 2010
 90. Natalia Urbanek, Cyberseks jako nowe wyzwanie dla teologii moralnej, 2010
 91. Angelika Bartyla, Zazdrość w miłości partnerskiej jako problem moralny, 2010
 92. Kamila Wachowska, Niepomyślna diagnoza prenatalna jako wyzwanie moralne, 2011
 93. Małgorzata Witt, Starość jako wyzwanie moralne, 2011
 94. Angelika Nędza, Złożone wartościowanie moralne kremacji ludzkich zwłok, 2011
 95. Jolanta Marszolek, Aktywność seksualna młodzieży w Polsce. Perspektywa moralna, 2012
 96. Patrycja Wieszołek, Motywacje małżeństw bezdzietnych z wyboru. Studium teologiczno-moralne, 2012
 97. Justyna Kaszura, Ocena etyczna wykorzystania nagiego ciała w reklamie, 2012
 98. Magdalena Lisek, Moralno-duchowe aspekty opieki paliatywnej nad dziećmi, 2012
 99. Julia Szostok, Sponsoring seksualny jako nowe wyzwanie moralne, 2012
 100. Maciej Kujawa, „Czworobok Janowy” jako podstawa budowania pokoju na świecie we współczesnym nauczaniu Kościoła, 2012
 101. Piotr Willner, Przeszczepy międzygatunkowe jako problem moralny, 2013
 102. Monika Bobulska, Miejsce kariery zawodowej w życiu kobiet w oparciu o „Wysokie Obcasy” 2011-2012. Próba wartościowania, 2013
 103. Anna Klama, Społeczne koszty pedofilii. Perspektywa etyczna, 2013
 104. Paulina Lisowska, Gender wobec fundamentalnych wartości małżeńskich, 2013
 105. Martyna Okraska, Diety żywieniowe troską o zdrowie czy zagrożeniem? Studium bioetyczne wybranych przypadków, 2013
 106. Nataliak Kołc, Wpływ nieobecności ojca na wychowanie z perspektywy dorosłego dziecka – perspektywa moralna, 2014
 107. Halina Glied, Poglądy studentów o związkach kohabitacyjnych – próba oceny moralnej, 2014
 108. Dorota Polman, Kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanej żywności pochodzenia roślinnego – perspektywa moralna, 2014
 109. Marcelina Subiak, Naprotechnologia godziwym wsparciem prokreacyjnej funkcji rodziny, 2015
 110. Aneta Weber, Powinność wsparcia społecznego osieroconej rodziny po stracie dziecka urodzonego, 2015
 111. Małgorzata Madej, Zamachy we wczesnych stadiach życia jako współczesna wizja eugeniki, 2015
 112. Joanna Staniczek, Anoreksja problemem współczesnej młodzieży. Perspektywa bioetyczna, 2015
 113. Patrycja Nowak, Dzieci jako dawcy narządów i tkanek - aspekty moralne, 2015
 114. Maria Konietzka, Wpływ determinantów zaburzeń odżywiania na moralną ocenę anoreksji i bulimii psychicznej, 2016
Copyright 2011 magisterskie. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.